تجارت داخلی: در حال حاضر واحدهای اصلی میواریا به ترتیب زیر فعال هستند
واحد تولیدی سورت و بسته بندی واحد همدان: واقع در استان همدان •
واحد تولیدی سورت و بسته بندی واحد مازندران: واقع در استان مازندران •